Összes szó listája
ability - képesség
ability to pay principle - fizetőképesség elve
abolish - eltöröl, megszüntet, megsemmisít
above average income - tlag feletti jövedelem
absolute poverty - abszolút szegénység
abuse - bántalmazás
abused children - bántalmazott gyerekek 
acceptance - tvétel, elfogadás
acceptance conditions - tvételi feltételek
access - hozzáférés
accessible, accessibility - hozzáférhető, hozzáférhetőség
accident benefit - baleseti járadék
according to contract - szerződésszerűen
account - számla, beszámoló
acknowledgment - visszaigazolás
act - törvény
Act of God - előre nem látható körülmények, vis major
Act of God, force majeure - vis major
action research - akció kutatás
active people - aktív személyek
actuary - biztosításmatematika
addendum to the Financial Memorandum - Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése
addiction - függőség (szenvedélybetegség)
addictionology - addiktológia
adjudicate - határozatot / ítéletet hoz
adjusting for inflation - inflációhoz igazítás 
administrate - igazgat 
administration - adminisztráció, igazgatás
administration costs - adminisztrációs költségek
adolescence - serdülőkor
adoption - rökbefogadás 
adult - felnőtt
adult education - felnőttoktatás
advance guarantee - előleggarancia
advance payment - támogatási (fizetési) előleg
advanced guarantee - megelőlegezett garancia
advances - előlegek
adverse legal consequence - hátrányos jogkövetkezmény
advisory - tanácsadói
advisory and consultancy teams - tanácsadói és konzultációs csoportok
advocacy - képviselet, érdekvédelem
AFDC (Aid to Families with Dependent Children) - eltartott gyermeket nevelő családoknak nyújtott segély (USA)
affirmative action - megerősítő intézkedés, pozitív diszkrimináció
affordability - hozzáférés
after sales service - eladás utáni szolgáltatás
after-care provision - utógondozói ellátás 
age profile - letkori összetétel
age-group - korcsoport 
ageism - letkor alapján történő diszkrimináció
agency agreement/contract - képviseleti/ügynöki megállapodás
aggregate amount - végösszeg
aging society - elöregedő társadalom
agreement - megállapodás
aid - támogatás, segély
aid donor - segélynyújtó, támogató, donor
alcohol addict - alkoholista
alcoholism - alkoholizmus
alliance - szövetség
allocation - juttatás, elosztás
allowance - ellátás
altruism - altruizmus
amend, amendment - kiegészít, módosít (pl jogszabályt)
amnesty - amnesztia
amount - sszeg
andragogy - andragógia
annex - melléklet
annual - ves
annual accounts - ves elszámolás
annual report - ves jelentés
annuity - vjáradék
anti-doping movement - doppingellenes mozgalom
anti-poverty - szegénység ellenes
anti-social behaviour - antiszociális viselkedés
antisemitism - antiszemitizmus
appeal - fellebbezés, jogorvoslati kérelem
applicable conditions - alkalmazandó feltételek
application - kérelem, igénylés
apprentice school - szakmunkásképző iskola
approximation of law - jogközelítés
arbitration - választott bírói eljárás, döntőbíráskodás
arbitration court/tribunal - választott bíróság, döntőbíróság
arbitrator - döntőbíró
arrears - hátralékok, adósságok
assault in the family - családon belüli erőszak
assemble the tender dossier - pályázati dosszié összeállítása
assessment - rtékelés
asset - vagyontárgy
asset testing - vagyon teszt
assignment - truházás, megbízás, kijelölés
assimilation - asszimiláció
assistance - segítség, támogatás
assistive technology - támogató technológia (fogyatékosság)
asylum - menedékhely, menhely, elmegyógyintézet
at-risk-of-poverty rate - szegénységi ráta
at-risk-of-poverty rate after (before) social transfers - szegénységi ráta - a szociális transzferek figyelembevételével (nélkül)
attempted suicide - megkísérelt öngyilkosság
attitude - attitűd
audits - könyvvizsgálat, revízió
authentication - hitelesítés, okmányokkal való igazolás
authorisation - jóváhagyás
authorised representative - meghatalmazott képviselő
authority - hatóság
autism - autizmus
average - tlag
average price - tlagár, középárfolyam
award of contract - szerződés odaítélése
axes - tengelyek
balance - számlaegyenleg, szaldo
bank account - bankszámla, folyószámla
bar chart - oszlop diagramm
basic income - alapjövedelem
basic necessities in life - alapvető javak
basic needs - alapszükségletek 
bear risk - kockázatot vállal
begger - koldus
behaviour - magatartás
below average income - tlag alatti jövedelem
below the risk of poverty threshold - szegénységi küszöb alatti
beneficiary - kedvezményezett
beneficiary state - kedvezményezett állam
benefit - előny, haszon,juttatás, járadék (TB-nél)
benefit defined scheme - juttatásfüggő rendszer (TB-nél)
benefit in-kind - természetbeni juttatás
benefit principle - haszonelvű elosztási igazságosság
benevolent - jóakaratú, jótékony
best practice - jó gyakorlat
bias - előítélet
bid - ajánlat, ajánlatot tesz
bid bond - ajánlati biztosíték
bilateral agreement - kétoldalú megállapodás
bill - számla leszámláz
black economy - fekete gazdaság
blind - vak
blindness - vakság
block grant - normatív állami támogatás
body - test, testület
bookkeeping - könyvelés
breastfeeding - anyatejes táplálás
budget - költségvetés, pénzügyi terv
budget estimate - költségvetési előirányzat
building loan - pítési kölcsön
bullying - erőszakoskodás, terrorizálás
bureaucracy - bürokrácia
calendar day - naptári nap
call for a tender - felhív tenderre
call for an offer - ajánlatkérés
calories consumed per person per day - egy személyre jutó napi kalória fogyasztás
cancellation - rvénytelenítés, visszavonás
cancellation of the tender procedure - pályázati eljárás érvénytelenítése
capacity to act - cselekvőképesség
capital - tőke
care allowance - polási díj
care fee - polási díj
care management/care manager - eset menedzsment/eset menedzser
carer - gondozó
case - eset
case conference - esetkonferencia
case load - eset mennyiség
case management - esetkezelés
case study - esettanulmány
case work - esetmunka
cash - készpénz
cash benefit - pénzbeli juttatás
cash contribution - készpénz-hozzájárulás
cash payment - készpénz-fizetés
casual work - alkalmi munka
categorical grant - célzott állami támogatás
CBC - Cross-border Cooperation Programme - határmenti együttműködési program
CEECs - Central and Eastern European Countries - közép és kelet európai országok
census - népszámlálás
Central Consultancy Register - Központi Tanácsadói Nyilvántartás
centralisation - centralizáció
certificate of origin - származási igazolás
certification - igazolás
certify - igazol
CFSP - Common Foreign and Security Policy - közös kül- és biztonságpolitika
charge - felszámít
chargeable - adóköteles, adózás alá eső
charges - díj, költség
charitable organisation - jótékonysági szervezet
charity - jótékonyság
chart - diagram
child nursing sick pay - gyermekápolási táppénz
child protection - gyermekvédelem
child rearing leave - gyermeknevelési szabadság
child welfare provisions - gyermekjóléti ellátások
child welfare service - gyermekjóléti szolgálat
child well-being - gyermekjólét
childcare - gyermekgondozás
childcare allowance - gyermekgondozási segély (GYES)
childcare fee - gyermekgondozási díj (GYED)
childcare support - gyermekgondozási támogatás (GYET)
children's home - gyermekotthon
citizen - llampolgár
citizenship - llampolgárság, állampolgáriság
civil law - polgári jog
civil servant - köztisztviselő
civil society - civil társadalom
civilisation - civilizáció
claim - reklamáció, igény, követelés
claimant - igénylő
clause - kikötés, záradék
clause of warranty - szavatossági záradék
client-centered - kliens központú
clinical social work - klinikai szociális munka
close-ended question - zárt kérdés
code - kód, kódol
code of ethics - etikai kódex
codification - kodifikálás
cohabitation - lettársi kapcsolat
cohesion - kohézió
cohort - kohorsz
collateral - kezesség, biztosíték
column - oszlop
combat (poverty) - leküzd (szegénységet)
command economy - tervutasításos gazdaság
commercial law - kereskedelmi jog
commercial warranty - jótállási igazolás
commission - bizományosi jutalék bizottság - nagybetűvel írva többnyire az Európai Bizottságra (European Commissi
commission - bizományosi jutalék bizottság - nagybetűvel írva többnyire az Európai Bizottságra (European Commissi
Commission decision - EU Bizottsági döntés
Commission of the European Communities (CEC) - Európai Közösségek Bizottsága (EKB) – az Európai Bizottság korábbi elnevezése
commitment - kötelezettség
committee - bizottság
commodity - ru, alapanyag
community - közösség
community (social) work - közösségi (szociális) munka
Community acquis - közösségi jogrendszer
community action - közösségi cselekvés
community care - közösségben gondozás/nem intézeti, hanem a lakóközösségben gondozás
community development - közösség fejlesztés
community planning - közösség tervezés
companion - lettárs kézikönyv
comparative - sszehasonlító
comparison - sszehasonlítás
compensation - kártérítés, kompenzáció
competition - verseny
Competition Law - versenytörvény
competitive bid - versenyképes ajánlat
competitiveness - versenyképesség
complaint - panasz
complementary - kiegészítő
complementary child protection benefit - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
complementary financing - kiegészítő finanszírozás
comply with Community law - sszhangban van a közösségi joggal
compulsion - kötelezés
computation of time-limits - határidők számítása
conclude an agreement - megköt egy megállapodást
conditional cash transfer (CCT) - feltételhez kötött pénzbeli támogatás
conditions - feltételek
confidence interval - konfidencia intervallum
confirmation - visszaigazolás
conflict - konfliktus
conflict of interest - rdekellentét, összeférhetetlenség
consensus - konszenzus
consortium - konzorcium
constituent - alkotórész, komponens
constitution - alkotmány
constitutional court - alkotmány bíróság
consult - konzultálni
consultancy - tanácsadás, tanácsadói
consultancy/advisory team - tanácsadói csoport
consumables - fogyóeszköz
consumer - fogyasztó, fogyasztói
consumer goods - fogyasztási javak
consumer price - fogyasztói ár
consumer price index - fogyasztói árindex
consumer protection - fogyasztóvédelem
consumption - fogyasztás
consumption - fogyasztás
content analysis - tartalomelemzés
contingency fund/reserve - tartalékalap
continuing training - továbbképzés
contract - szerződés
contract form - szerződési forma
contract price - szerződéses ár
contract time - szerződés érvényességi ideje
contracting - szerződéskötés
contracting authority - szerződő hatóság
contracting officer - szerződő tisztviselő
contracting out - kiszerződik
contractor - szerződő fél, vállalkozó (akivel a szerződést kötnek)
contractual commitment/obligation - szerződéses kötelezettség
contribution - járulék (TB-nél), hozzájárulás
contribution defined scheme - járulékfüggő rendszer (TB-nél)
contribution-in-kind - természetbeni hozzájárulás
contribution-in-kind - természetbeni hozzájárulás
contributory benefit - járulékfizetéshez kötött juttatás
convention - megállapodás
convict - elítélt
core values - alapvető értékek
corporate social responsibility - CSR - vállalati társadalmi felelősségvállalás
corporate tax - társasági adó
correlation - korreláció
cost - költség
cost effectiveness - költséghatékonyság
cost effectiveness - költséghatékonyság
cost estimate - költségelőirányzat
cost-benefit analysis - költség-haszon elemzés
council housing - szociális bérlakás
Council of Europe - Európa Tanács
Council of the European Union - az Európai Unió Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, a
Council of the European Union - az Európai Unió Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, a
counselling - tanácsadás
countersign - ellenjegyez
country of origin - származási ország
Court of Appeal - másodfokú bíróság
Court of Auditors - Számvevőszék
coverage - lefedettség
credit - hitel
credit facilities - hiteleszközök, hitelkonstrukciók
crime - bűn, bűntény, bűncselekmény
crime victim - bűncselekmény áldozata
criminal offence - bűncselekmény
crisis intervention - krízis intervenció
cronic disease - krónikus betegség
Cross-border Cooperation Programmes - határmenti együttműködési programok
crosstab - kereszttábla
cultural capital - kulturális tőke
cumulated disability - halmozott fogyatékosság
currency - pénznem, valuta
currency basket - valutakosár
currency/foreign exchange - valuta
curve - görbe (grafikon)
custody - rizetbe vétel, felügyelet
customer - fogyasztó, ügyfél
customs clearance - vámkezelés
customs duty - vám
data - adat
data protection - adatvédelem
database - adatbázis
date of delivery - szállítás időpontja
date of payment - fizetés időpontja
day care - nappali gondozás
day care for homeless people - hajléktalan személyek nappali ellátása
day care institutions - nappali ellátást nyújtó intézmények
de(-)commodification - dekommodifikáció (árutlanítás)
deadline - határidő
deadline for approval - jóváhagyási határidő
deafness - siketség
debt - adósság
debt management - adósságkezelés
debt reducing assistance - adósságkezelési támogatás
decile - decilis
decision - döntés, határozat
decision making - döntés hozatal
declaration - nyilatkozat
declaration of impartiality - pártatlansági nyilatkozat
decrease - csökken
decree - rendelet
default in payment - késedelmes fizetés
defaulting party - mulasztó fél
defer payment - elhalasztja a fizetést
deinstitutionalisation - intézménytelenítés
delay of payment - fizetési késedelem
delayed delivery - késedelmes szállítás
delays in performance - késedelmes teljesítés
delinquency - bűncselekmény, bűnözés
deliver - leszállít, rendelkezésre bocsát
delivery conditions/terms - szállítási feltételek
delivery period - szállítási határidő
demand - kereslet, kívánság, követelés
dementia - demencia
demogrant - demogrant
demography - demográfia
dependency - függőség
dependency rate - függőségi ráta
dependent - eltartott, főggő
dependent population - eltartott népesség
dependent variable - függő változó
deposit - letét
depreciation - rtékcsökkenési leírás, amortizáció
depression - depresszió, hanyatlás
deprivation - depriváció, megfosztottság
derogation - felmentés eltérés hatálytalanítás
derogatory clause - felmentő záradék
desegregation - deszegregáció
deserving/undeserving (poor) - rdemes/érdemtelen (szegény)
design - tervezés
desintegration - dezintegráció
development aid/assistance - fejlesztési segély
development fund - fejlesztési alap
deviance - deviancia
deviation - szórás
DG - Directorate General - Főigazgatóság (EU)
dignity - méltóság
direct agreement - közvetlen megállapodás
direct agreement contracts - közvetlen megállapodásos szerződések
direct intervention - közvetlen beavatkozás
direct practice - közvetlen kliens kapcsolaton alapuló szakmai gyakorlat
direct tax - közvetlen adó
direct taxation/indirect taxation - közvetlen/közvetett adózás
directive - irányelv
directorate - igazgatóság
Directorate General (DG) - főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general)
Directorate General (DG) - főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general)
DIS - Decentralised Implementation System - Decentralizált Végrehajtási Rendszer
disability - fogyatékosság
disability benefit - rokkantsági járadék
disability pension - rokkantsági nyugdíj
disability support - fogyatékossági támogatás
disabled people's home - fogyatékos személyek otthona
disabled person - fogyatékos személy
disadvantage - hátrány
disbursement - kifizetés, folyósítás
discretion (exercise) - diszkréció, mérlegelés
discretionary - mérlegelésen alapuló, diszkrecionális
discrimination - megkülönböztetés, diszkrimináció
disincentives - ellenösztönzők
disorder - rendellenesség, rendetlenség
disparity - egyenlőtlenség
disperson - szórás
disposable income - rendelkezésre álló jövedelem
disregard - nem beszámított jövedelem (szociális juttatás kiszámításakor)
distance education/learning - távoktatás
distress - nség, nyomor
distribution - elosztás
distributive justice - elosztási igazságosság
division into lots - csomagokra bontás
division of labour - munkamegosztás
document - okmány
domestic care - házi gondozás
domestic currency - nemzeti valuta
domestic labour - házimunka
domiciliary care - házigondozás
drafting of tenders - ajánlatok elkészítése
drug - drog, kábítószer
drug abuse - drogfüggőség
drug addiction - drogfüggőség
drug consumption - kábítószer fogyasztás
drug policy - drogpolitika
drug smuggling - kábítószer-csempészet
drug trafficking - kábítószer terjesztés
due diligence - megfelelő gondosság
durable goods - fogyasztási javak
duty - illeték
early childhood care - korai gyermekgondozás
early school leaver - korai iskolaelhagyó
early-retirement pension - korai nyugdíjazás
earnest of tender - foglaló
earnings related benefit - keresetarányos juttatás
easy to read - könnyen érthető
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
ECB - European Central Bank - Európai Központi Bank
ECHO - European Community Humanitarian Office - az Európai Közösség Humanitárius Hivatala
ecological system - kológiai rendszer
economic activity - gazdasági aktivitás
economic growth - gazdasági növekedés
economic system - gazdasági rendszer
economically most advantageous offer - gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
economy of scale - méretgazdaságosság
ECOSOC - Economic and Social Committee - Gazdasági és Szociális Bizottság
ECU - European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet felváltott az euró)
EDF - European Development Fund - Európai Fejlesztési Alap
education - oktatás
EEC - European Economic Community - Európai Gazdasági Közösség
EES - European Economic Space - Európai Gazdasági Térség
effect a payment - fizetést teljesít
effective - hatásos
effective tax burden - tényleges adóteher
efficient - hatékony
EFTA - European Free Trade Agreement - Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás
egalitarian - egyenlősítő, egyenlőségre törekvő, egalitáriánus
EIB - European Investment Bank - Európai Beruházási Bank
EIF - European Investment Fund - Európai Beruházási Alap
elderly - idős
eligibility - alkalmasság, választhatóság ellátás /jogosultság jogcíme
eligibility criteria - jogosultsági feltételek
eligibility requirements - alkalmassági követelmények
EMCF - European Monetary Cooperation Fund - Európai Pénzügyi Együttműködési Alap
EMI - European Monetary Institute - Európai Monetáris Intézet
emigration - kivándorlás
empathy - empátia
empirical - empirikus
empirical evidence - empirikus bizonyíték
employee - alkalmazott
employer - munkaadó
employment - alkalmazás, foglalkoztatás
empowerment - hatalommal való felruházás
EMS - European Monetary System - Európai Monetáris Rendszer
EMU - Economic and Monetary Union - Gazdasági és Monetáris Unió
enable - képessé tesz
enterprise restructuring - vállalati szerkezetátalakítás
entitlement - jogosultság
entrepreneur - vállalkozó
environment - környezet
environmental justice - környezeti igazságosság
EP - European Parliament - Európai Parlament
EPC - European Political Cooperation - Európai Politikai Együttműködés
equal treatment - bánásmód egyenlősége
equality of conditions - feltételek egyenlősége
equality of outcome - kimenet egyenlősége
equality opportunity - esélyegyenlőség
equity - méltányosság
equivalence scale - ekvivalencia skála
equivalent income - ekvivalens jövedelem
ERDF - European Regional Development Fund - Európai Regionális Fejlesztési Alap
ERM - Exchange Rate Mechanism - valutaárfolyam átváltási rendszer
errors and omissions - tévedések és kihagyások
ESCB - European System of Central Banks - Központi Bankok Európai Rendszere
ESF - European Social Fund - Európai Szociális Alap
ESM - European Single Market - Egységes Európai Piac
estimate - felmér, felbecsül
estimation - becslés
ethical dilemma - etikai dilemma
ethnic group - etnikai csoport
ethnic identity - etnikai identitás
ethnic minority - etnikai kisebbség
ethnicization of poverty - szegénység etnicizálása
ethnik bias - etnikai előítélet,etnocentrizmus
ethnocentrism - etnocentrizmus
EU - European Union - Európai Unió
European Commission - Európai Bizottság
European Court of Auditors - Számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, melynek feladata az Európai Unió gazdálkodásána
European Court of Auditors - Számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, melynek feladata az Európai Unió gazdálkodásána
European Parliament - Európai Parlament
evaluation - rtékelés
evaluation committee - rtékelő bizottság
evaluation report - rtékelés, (értékelő) jelentés,
evidence based practice - tapasztalaton alapuló gyakorlat
evidence-based knowledge - tapasztalati tudás
Ex Ante Evaluation - előzetes értékelés
examination of conformity - követelményekkel való összhang vizsgálata
exceptional case - rendkívüli körülmény
exemption - mentesség
exercise of rights - jogérvényesítés
expenditure - költség, kiadás, ráfordítás
expenses - költségek
expert - szakértő
expiry of the validity period - rvényességi idő lejárta
expression of interest - az érdekeltség kinyilvánítása
extended family - nagycsalád
extension of period of performance - teljesítési határidő meghosszabbítása
external experts/advisors - külső tanácsadók
extraordinary child protection benefit - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
fairness - méltányosság
family - család
family allowance - családi pótlék
family assistance service - családsegítő szolgáltatás
family benefits - családi ellátások
family group home - lakásotthon
family help center - családsegítő szolgálat
family paediatrician - házi gyermekorvos
family policy - családpolitika
family quotient system - családi adózás
family support service - családsegítő szolgálat
family therapy - családterápia
family-friendly workplace - családbarát munkahely
farming credit farm loan - mezőgazdasági hitel, agrárhitel
fatigue - büntetésként kiszabott munka
fee - díj
feminism - feminizmus
fertility - termékenység
fertility rate - termékenységi ráta
field educator/teacher - tereptanár
field work - terepmunka
final acceptance - végleges átvétel
final product - végtermék
financial - pénzügyi
financial aid/support - anyagi segítség
financial management unit - pénzügyi irányító egység
financial plan - pénzügyi terv
financial regulations - pénzügyi szabályzat
financing - költségviselés, finanszírozás
financing needs - finanszírozási igények
financing proposal - finanszírozási javaslat
fire/terminate someone - kirúgni valakit
first-time drug use - első droghasználat
fiscal charge - illeték
fiscal crisis - pénzügyi válság
fiscal policy - költségvetési politika
fiscal welfare - adóügyi jóléti politka
fixed-term employment contract - határozott idejű szerződés
flat rate benefit - egyösszegű ellátás
flexible work - rugalmas munka
flexible working hours - rigalmas munkaidő
FM - Financing Memorandum - Finanszírozási Nyiltakozat
follow-up care - utókezelés, utógondozás
follow-up interview - utánkövetés
force - kényszer
force majeure (francia) - előre nem látható körülmények, vis major
foreign currency/exchange - külföldi pénznem, deviza
foreign exchange rate - tváltási árfolyam
foster care/fostering - nevelőszülői gondoskodás
foster parent - nevelőszülő
fragmental horizontal redistribution - fragmentált horizontális újraelosztás
Framework Agreement - keretmegállapodás
framework contract - keretszerződés
framework programmes - keretprogramok
free-market - szabad piac
freight - fuvardíj
frequency - gyakoriság
fringe benefits - béren kívüli juttatások
full employment - teljes foglalkoztatás
full time employee - teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
full-time work - teljes munkaidejű munka
funded system - fedezeti/tőkefedezeti rendszer (TB-nél)
funding - költségviselés, finanszírozás
funding requirements - finanszírozási igények
funeral support - temetési segély
gambling - játékszenvedély
garbage collection - szemétgyűjtés
gas network - vezetékes gáz
gatekeeper - kapuőr
gender - társadalmi nem
gender pay gap - férfiak és nők közötti fizetés különbség, női fizetések elmaradása a férfiakétól
gender roles - nemi szerepek
general damages - ltalános kártérítés
general practitioner - háziorvos
general regulations - ltalános szabályok
generalist - generalista
gerontology - gerontológia
Gini coefficient - GINI együttható
glass ceiling - vegplafon
good faith - jóhiszeműség
goods - javak
governance - kormányzás
government - kormány
government contracts - llami szerződések, állami/közületi rendelések
government-run - az állam/ kormány által vezérelt
grant - adomány, juttatás, támogatás
gross - bruttó
gross amount - bruttó összeg
gross domestic product (GDP) - bruttó hazai termék
gross earning/income - bruttó kereset/jövedelem
gross national income (GNI) - bruttó nemzeti jövedelem
gross national product (GNP) - bruttó nemzeti termék
group - csoport
group work - csoportmunka
guarantee - garancia
guaranteed income - garantált jövedelem
guardian - gondnok
guardianship - gondnokság
halfway house - félutas ház
hard of hearing - hallás károsult
harm reduction - rtalomcsökkentés
have a right to something - joga van valamire
haves & have-nots - szegények és gazdagok
haves & have-nots - szegények és gazdagok
headquarters (HQ) - központ, főiroda
health - egészség
health and safety at work - munkavédelem
health care - egészségügy
health impairement - egészségkárpsodás
Health Insurance Fund - Egészségbiztosítási Alap
health promotion - egészségfejlesztés
healthy life expectancy - egészségben várható élettartam
healthy life years - egészségben eltöltött évek
hearing impairment - halláskárosultság
hidden curriculum - rejtett tanterv
HIV-infected person - HIV-fertőzött személy
holistic approach - holisztikus közelítés
home care - házi gondozás
home for psychiatric patients - pszichiátriai betegek otthona
home for the addicts - szenvedélybetegek otthona
home for the aged - idősek otthona
home visit - családlátogatás, környezettanulmány
homeless night shelter - hajléktalanok éjjeli menedékhelye
homeless/homelessness - hajléktalan, hajléktalanság
horizontal integration - horizontális integráció
horizontal programmes - horizontális programok
horizontal redistribution - horizontális újraelosztás
hospital - kórház
household - háztartás
household budget survey - háztartási költségvetés felvétel
household questionnaire - háztartási kérdőív
housing - lakhatás
housing allowance - lakásfenntartási támogatás
housing benefit - lakásfenntartási támogatás
housing costs - lakhatási/lakásfenntartási költségek
housing estate - lakótelep
housing maintanance - lakásfenntartás
housing stock - lakásállomány
housing subsidy - lakásfenntartási támogatás
human capital - emberi tőke
human resources - emberi erőforrások
human rights - emberi jogok
hypothesis - hipotézis
IAEA - International Atomic Energy Agency - Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - Nemzetközi Ujjáépítési és Fejlesztési Bank
identity - identitás
ILO - International Labour Organization - Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
IMF - International Monetary Fund - Nemzetközi Pénzügyi Alap
immigration - bevándorlás
impairment (visual impairment, hearing impairment) - romlás, károsodás (látássérülés, halláskárosodás)
implement, implementation - megvalósít, gyakorlatba ültet/megvalósítás
implementation status - végrehajtás helyzete
imputed costs - beszámított költségek
incentive - sztönző
incentive scheme - sztönzési program
incidence - előfordulás
inclusion - befogadás
income - jövedelem
income maintanance - jövedelem fenntartás
income security - jövedelmi biztonság
income supplementation - jövedelem kiegészítés
income support (measure) - pénzbeli támogatás
income tax - személyi jövedelemadó
income test - jövedelem teszt
income transfer - jövedelem transzfer
incurring costs - felmerülő költségek
indemnify - kártalanít
indemnity - kötbér
independent inspection - független vizsgálat
independent living - független/önálló élet
independent variable - független változó
index - index
indexed for inflation - inflációhoz igazított, indexált
Indicative Programme - indikatív program
indicator - indikátor
indirect practice - közvetett gyakorlat
indirect tax - közvetett (fogyasztási) adó
individual basis of taxation - egyéni adózás
indoor relief - intézményi (szegény)gondozás
indoor toilet - lakáson belüli wc
infant - csecsemő
infant mortality rate - csecsemőhalandóság
inflation - infláció
informal care - fizetetlen gondozás pl. családtagok, rokonok, szomszédok által
informal purchase - informális vásárlás
informed consent - tájékozott beleegyezés
infrastructural facilities - infrastrukturális létesítmények
infrastructural investments - infrastrukturális beruházások
infrastructure - infastruktúra
initiative - kezdeményezés
injecting drug use - injekciós droghasználat
innovation - innováció
inpatient care - kórházi gondozás
input - bemenet, input
installation - zembe helyezés, telepítés
instalment - részlet(fizetés)
institution - intézmény
institutional care - intézményi gondozás
institutionalisation - intézményesítés
instructions to tenderers - ajánlattevő számára szóló utasítások
insurance based - biztosítási jogviszonyhoz kötött
insurance system - biztosítási rendszer
integration - integráció
intellectual disability - rtelmi fogyatékosság
intentional/unintentional - szándékolt/nem-szándékolt
interaction - interakció
interdependence - kölcsönös függőség
interest - rdek, kamat
interest group - rdekcsoport
interest rate - kamatláb
intergovernmental - llamközi
intermediary - közvetítő
interministerial/interdepartmental - tárcaközi
internal finance - belső finanszírozás
intervention - beavatkozás
interview - interjú
interviewee - interjúalany
interviewing - interjúzás
inventory - leltár, készlet
investment - befektetés
investment advisor - befeketetési tanácsadó
investment promotion - befektetésösztönzés
invisible hand - láthatatlan kéz
invitation to tender - pályázati felhívás
invitation-to-tender procedure - pályázati eljárás
invoice - szállítói számla
irregular benefits - eseti támogatások
issue a certificate - igazolást, bizonyítványt kiad
itemised - tételes (pl elszámolás)
job - llás, munka
job retention - munkahely-megőrzés
jobless households - aktív kereső nélküli háztartás
jobseekers' allowance - lláskeresési járadék
joint assessment - együttes adózás
joint tenders - társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok
jurisdiction - hatáskör, illetékesség, törvénykezés
justice/injustice - igazságosság, igazságtalanság
justification - indoklás, igazolás
justify - igazol
justify - igazol
juvenile - fiatalkorú
kindergarten - voda
know-how - szakmai ismeretek
know-how - szakmai ismeretek
know-how transfer - szakmai ismeretek átadása
knowledge economy - tudásgazdaság
labelling - cimkézés
labour - munka
labour force - munkaerő
labour market - munkaerőpiac
Labour Market Fund - Munkaerő-piaci Alap
Land Register Programme - földhivatali program
latent - látens
law - jog, törvény
law applicable - alkalmazandó törvények
law enforcement institution - büntetésvégrehajtási intézet
leaking roof - beázó tető
learning disability - tanulási zavar/nehézség
legal - jog, jogi
legal capacity - jog- és cselekvőképesség
legal certainty - jogbiztonság
legal entity - jogi személy
legal person - jogi személy
legal proceeding - per
legend - jelmagyarázat
legislative power - törvényhozás
less eligibility - kevésbé választhatóság
letter of interest - rdekeltséget kinyilvánító levél
level of conveniences - komfortfokozat
levy on - kivet (pl adót)
liabilities - pénzbeli kötelezettségek
liability - kötelezettség, felelősség
license - engedély
life condition - letfeltétel
life cycle - letciklus
life cycle and insurance distribution - letciklus és biztosítás jellegű újraelosztás
life expectency - várható élettartam
life expectency at birth - születéskor várható élettartam
lifelong learning - egész életen át tartó tanulás
likelihood - valószínűség
liquidated damages - szerződési kötbér
live birth - lveszületés
live birth rate - lveszületési arányszám
living conditions - letkörülmények
living costs - megélhetési költségek
loan scheme - hitelprogram
local authority - helyhatóság
local budget allocation - helyi költségvetési juttatás
local enterprise agency (LEA) - helyi vállalkozásfejlesztési hatóság
local government - helyi kormányzat, önkormányzat
local self-government - helyi önkormányzat
local shopping - helyi beszerzés
lone parent family - egyszülős család
long list - hosszú lista
long term care - tartós gondozás
long-term health imparment - tartós egédszségkárosodás
long-term residential social institution - tartós bentlakásos szociális intézmény
long-term unemployment - tartós munkanélküliség
longevity - lettartam
lot - csomag, részszállítmány
low birth weight - alacsony születési súly
low threshold contact points - alacsony küszöbű intézmények
lump sum - egyösszeg, átalány
lump sum contract - talánydíjas szerződés
mainstream society - többségi társadalom
maintenance payment - tartásdíj
maintenance service - karbantartási szolgáltatás
majority - többség
male breadwinner model - férfi kenyérkereső modell
malnutrition - alultápláltság
man month - emberhónap
man-hour, man-day, man-month - egy ember (személy)óra-, napi-, valamint havi díja általában a támogatásoknál használt munkadíj-szám
man-hour, man-day, man-month - egy ember (személy)óra-, napi-, valamint havi díja általában a támogatásoknál használt munkadíj-szám
management committee - irányító bizottság
management contract - vezetői szerződés
managerial knowledge - vezetői szakértelem
mandate - felhatalmazás, megbízás
mandatory - kötelező
manning requirement - munkaerő-szükséglet
manual worker - fizikai dolgozó
manufacturer - gyártó
manufacturing process - gyártási folyamat
marginal effective tax rates - tényleges marginális adókulcsok
marginal tax rate - adófizető határadókulcsa (marginális adóráta)
marginalisation - marginalizáció
marital status - családi állapot
market - piac
market economy - piacgazdaság
market failure - piaci kudarc
marking of envelopes - borítékok megjelölése
married - házas
material deprivation - anyagi depriváció
material scope - tárgyi hatály
maternity allowance - anyasági támogatás
maternity benefit/grant - anyasági támogatás
maternity leave - gyermekgondozási szabadság (anyának)
maternity subsidy - anyasági támogatás
mayor - polgármester
mayor's office - polgármesteri hivatal
MCA - Monetary Compensatory Amount - pénzbeni kompenzációs összeg
meals on wheals - tkeztetés (szociális)
mean - tlag
means test - forrás teszt
means tested benefits - megélhetési források igazolásához kötött ellátás
measure - intézkedés
measurement error - mérési hiba
median - medián
medical - egészségügyi
medical model (eg disability) - medikális modell (pl fogyatékosságé)
medicalisation - medikalizáció
medication - gyógykezelés
medium-term - középtávú
Member State - tagállam
mental disorder - mentális betegség
mental first aid phone service - lelki elsősegély telefonszolgálat
mental health - mentális egészség
merit goods - meritokratikus javak
Methadon maintenance treatment - metadon fenntartó kezelés
method - módszer, eszköz
mid-term evaluation - közbenső értékelés
migration - migrácó
minimum income - minimáljövedelem
minimum old-age pension - regségi nyugdíjminimum
minimum standard of living - minimális életszínvonal
minority - kisebbség
mitigation (of punishment) - büntetés / büntetési tétel leszállítása
mode - módusz
modification - módosítás
modification notice - módosításról szóló értesítés
modify - módosít
monetary policy - monetáris politika
monitoring - figyelemmel kísérés, ellenőrzés
Monitoring & Assessment Report - ellenőrző és felmérő jelentés
Monitoring & Assessment Report - ellenőrző és felmérő jelentés
mortality - mortalitás, halandóság
mortgage - jelzálog
multi-annual programming - több évre szóló programkészítés
multi-country programmes - több országra kiterjedő programok
multiculturalism - multikulturalizmus
multivariate - többváltozós
municipality - nkormányzat
national accounts - nemzeti számlák
national coordinator - nemzeti koordinátor
National Programmes - nemzeti programok
natural increase/decrease - természetes szaporodás/fogyás
natural person - természetes személy
natural resources - természeti erőforrások
need - szükséglet, ínség
needle exchange - tűcsere
needs' assesment - szükséglet felmérés
needy (truly needy) - rászoruló (igazán rászoruló)
negative income tax - negatív jövedelemadó
neglect - gondatlanság (elhanyagol)
negotiation of price - rtárgyalás
neighbourhood - szomszédság
net earning - nettó kereset
net income - nettó jövedelem
network - hálózat
next-of-kin - közeli hozzátartozó
non insurance based - biztosítási jogviszonyhoz nem kötött
non-governmental organisation (NGO) - nem-kormányzati szervezet
non-manual worker - szellemi foglalkozású
non-take-up - igénybe-nem-vétel
non-wastable tax credit - el nem veszíthető adókedvezmény
normalisation - normalizáció
not-for-profit organization - non-profit szervezet
notary - jegyző
nuclear family - nukleáris család
nursery - bölcsőde
nursing allowance - polási díj
nursing home - gondozó otthon
nutrition - táplálkozás, táplálás, élelem
obesity - elhízottság
object - tiltakozik, kifogást emel
objection - kifogás, tiltakozás
objective - cél, célkitűzés
objective poverty - objektív szegénység
objective poverty - objektív szegénység
obligation - kötelezettség
obligation of confidentiality - titoktartási kötelezettség
obligations of the supplier - szállító kötelességei
occuaptional disease - foglalkozási betegség
occupation - foglalkozás
occupational social work - munkahelyi (vállalati) szociális munka
occupational welfare - vállalati jóléti politika, foglalkoztatási jóléti rendszer
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
offence - bűn
offended person - sértett (bűnelkövetés)
offender - bűnöző
Official Journal (OJ) - hivatalos közlöny - az Európai Unió hivatalos
old age allowance - időskorúak járadéka
old age pension - regségi nyugdíj
one-off contract - megbízási szerződés
one-parent family - egyszülős család
open method of coordination - nyitott koordináció
open question - nyitott kérdés
open tendering - nyílt ajánlat - Nyílvános versenytárgyalási eljárás
operation - működés
Operational Programme - operatív program az EU-s fejlesztések során egyegy nagyobb terület, ágazat célkitűzéseit, finanszíro
Operational Programme - operatív program az EU-s fejlesztések során egyegy nagyobb terület, ágazat célkitűzéseit, finanszíro
Operational Unit - működési részleg
opinion - vélemény
opportunity cost - haszonáldozati (vagy alternatív) költség
oppressed - elnyomott
ordinary - szokásos, szokványos
ordinary expenses - szokványos költségek
organisational development - szervezet fejlesztés
organised crime - szervezett bűnözés
origin - eredet
orphan - rva
orphan's allowance - rvaellátás
orphanage - rvaház, árvaság
outcome - kimenetel, eredmény
outdoor relief - nyílt szegénygondozás (szegénysegély)
output - kimenet, hozam
overall price - teljes ár
overall/comprehensive horizontal redistribution - tfogó horizontális újraelosztás
overrule - elutasíit, érvénytelenít, hatályon kívül helyez
owner-occupied dwelling - tulajdonos által lakott lakás
ownership - tulajdonlás
packing - csomagolás
paid - fizetett
panel data sets - panel adatok
PAO - Project Authorising Officer - projektengedélyező tisztviselő
parental leave - gyermekgondozási szabadság
part-time work - részmunkaidős munka
participation rate - aktivitási arány
partner countries - partnerországok
partner organisations - partnerszervezetek
partnership - partnerség
pay as you go - felosztó-kirovó
pay rise - fizetésemelés
payment procedures - fizetési eljárások
payment schedule - fizetési ütemterv
payments - kifizetések
payroll tax - béradó
PCU - Programme Co-ordination Unit - program koordinációs egység
peer support - sorstársi segítség
penalty - kártérítés, büntetés
pension - nyugdíj
Pension Insurance Fund - Nyugdíjbiztosítási Alap
pensionable age - nyugdíjbavonulási életkor
pensioner - nyugdíjas
per capita income - egy főre jutó jövedelem,
performance criteria - teljesítmény kritérium
performance indicator - teljesítmény indikátor
performance of the contract - szerződés teljesítése
period of validity - rvényességi idő
perpetrator - bűnelkövető
persistent at-risk-of-poverty rate - tartós szegénység
person with reduced working capacity - megváltozott munkaképességű személy
personal data - személyes adatok
personal scope - személyi hatály
personal social services - személyes szociális szolgáltatások
personality - személyiség
PHARE - Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához
philanthropy - filantrópia
PICU - Project Implementation and Co-ordination Unit - projekt végrehajtási és koordinációs egység
pilot project - mintaprojekt
PIU - Project Implementation Unit - projekt végrehajtási egység
place of destination - rendeltetési hely
placement - elhelyezés
planning - tervezés
playgroup - játszó csoport
PMU - Project Management Unit - programirányító részleg
police - rendőrség
policy analysis - szakpolitikai elemzés
political legitimacy - politikai legitimáció
Poor Law Act - Szegény Törvény
population - népesség
population density - népsűrűség
positive discrimination - pozitív diszkrimináció, előnyös megkülönböztetés
post-ante evaluation/Ex-post Evaluation - utólagos értékelés
poverty alleviation - szegénység enyhítés
poverty deficit - szegénységi deficit
poverty gap - szegénységi rés
poverty line - szegénységi határ
poverty rate - szegénységi ráta
poverty reduction - szegénység csökkentés
poverty relief - szegénység enyhítés
poverty threshold - szegénységi küszöb
poverty trap - szegénységi csapda
prediction - előrejelzés, becslés
prefabricated - házgyári, előregyártott
preference - kedvezmény
preferential treatment - kedvező bánásmódban részesítés
pregnancy and confinement benefit - terhességi gyermekágyi segély
prejudice - előítélet
premium - biztosítási díj
pressure groups - nyomást gyakorló csoportok
prevention - megelőzés
price - r
price schedule - rjegyzék
price subsidy - rtámogatás
primary health care - egészségügyi alapellátás
primary school - ltalános iskola
principle of equality - egyenlőségi elv
priority sector - súlyponti terület, ágazat
prisoner - fogvatartott, rab
privacy - magánélet
private practice - magán praxis
private tenant - lakásbérlő magántulajdonú lakásban
probation officer - pártfogó felügyelő
probation/probation service - pártfogó felügyelet/pártfogó felügyelő
problem solving - probléma megoldás
procedure - eljárás
proceeding - eljárásmód, ügy
process of approval - jóváhagyási eljárás
procurement - beszerzés
procurement agent - beszerzési ügynök
procurement rules - beszerzési szabályok
professional association - szakmai szervezet
professional guideline - szakmai útmutató
program design - program tervezés
programme - program
Programme Authorizing Officer - programengedélyező
Programme Management Unit (PMU) - programirányító egység
programme/ project officer - program/projektfelelős
programme/project authorising officer (PAO) - program/projektengedélyező hivatalnok
Programme/Project Management Unit (PMU) - program/projektirányító egység
progress report - előrehaladási jelentés
progressive taxation - progresszív adózás
prohibited substances - tiltott szerek
prohibition - tiltás
project - projekt
proof of acceptance - tvétel igazolása
proof of receipt - tvételi elismervény
property - tulajdon, ingatlan
proportion - arány
proportional taxation - arányos adózás
prostitution - prostitúció
protection - védelem
provide technical expertise - szakmai/szakértői/műszaki tanácsadást nyújt
provision - ellátás, támogatás
provisional acceptance - ideiglenes átvétel, ideiglenes elfogadás
PSU - Project Support Unit - projekttámogatási egység
psychiatric patient - pszichiátriai beteg
psychiatric social work - pszichiátriai szociális munka
public administration - közigazgatás
public debate - társadalmi vita
public finance - llamháztartás
public goods - közjavak
public guardianship authority - gyámhatóság
public health - közegészségügy
public law - közjog
public oppinion - közvélemény
public order - közrend
public policy - közpolitika
public procurement - közbeszerzés
public school - köz(fenntartású) iskola (De Nagy Britanniában ez a magán iskola)
public sector - közösségi szektor
public service - közszolgáltatás
public utilities - közművek
public utility company - közszolgáltató vállalat
public welfare - közjólét(i rendszer)
punishment - büntetés
punitive - büntető
purchase - vásárlás
quality assurance - minőségbiztosítás
quality control - minőségellenőrzés
quality of life - letminőség
question bank - kérdésbank
questionnaire - kérdőív
quota system - kvóta rendszer
R&D - Research and Development - kutatás és fejlesztés
R&D - Research and Development - kutatás és fejlesztés
race - faj
racial makeup - faji összetétel
racism - rasszizmus
random number - véletlen szám
random sample - véletlen minta
ratify - ratifikál, becikkelyez
ratio - arány
rational choice - racionális választás
reasonable accommodation - sszerű alkalmazkodás
rebate - engedmény
receipt of payment - fizetési elismervény
reception of tenders - ajánlatok átvétele
recipient - kedvezményezett
recipient of - valamilyen ellátás kedvezményezettje
reciprocity - reciprocitás, kölcsönösség
recommendation - ajánlás
reconciliation of work and family life - családi élet és a munkavégzés összeegyeztetése
recovery - felépülés
recreational use of drugs - rekreációs droghasználat
redistribution - redisztribúció
redistributive justice - redisztributív igazságosság
reduce - visszaszorít, csökkent
reduced capacity to work - csökkent munkaképesség
refugee - menekült
refund - visszatérít
refundable tax credit - visszaterítendő adó
refusal to pay taxes - adómegtagadás
regional policy - regionális politika
regional programme - regionális program
regular benefits - rendszeres támogatások
regular child protection allowance - rendszeres gyermekvédelmi támogatás
regular social assistance - rendszeres szociális segély
regulation - rendelet, szabályozás, szabályzat
rehabilitation - rehabilitáció
rehabilitation annuity - rehabilitációs járadék
reimbursement of advances - előlegek visszafizetése
reject - elutasít
relative poverty - relatív szegénység
relieve - mentesít
religiousness - vallásosság
remit - hatáskör
remuneration - díjazás
repayment of advances - előleg visszafizetése
replacement rate - helyettesítési ráta
request for quotation - ajánlatkérés
requirement - követelmény
reserve the right - fenntartja a jogot
residence - lakóhely
residential care - bentlakásos gondozás
residential home - bentlakásos intézmény
resolution - határozat
respite care - helyettesítő gondozás
restorative justice - helyreállító igazságszolgáltatás
restricted tendering - zárt pályázat
restructuring - talakítás, szerkezetváltás
result - eredmény
retirement - nyugdíjazás
retirement allowances - nyugdíjszerű ellátások
retraining - tképzés
revenue - bevétel
risk - kockázat
risk behaviors - kockázati magatartás
risk equalization - kockázatkiegyenlítés
row - sor
rule - tél
rule of the law - törvény hatalma, törvényes rend
rules of conciliation and arbitration - békítési és döntőbíráskodási szabályok
running costs - folyó költségek
rural - falusi, vidéki
safe (injection-rooms, sex, etc) - biztonságos (belövőszoba, szex)
safety net - szociális/biztonsági háló
sampling - mintavétel
sampling error - mintavételi hiba
satisfactory evidence - kielégítő bizonyíték
satisfy criteria - kielégíti a követelményeket
savings trap - megtakarítási csapda
scale - skála
school social work - iskolai szociális munka
scope - hatály
scope of appreciation - mérlegelési jogkör
scrounger - csaló – segélyezésnél
SEA - Single European Act - Egységes Európai Okmány
sealing of envelopes - borítékok lezárása
secondary education - középfokú oktatás
sector - szektor
sector-specific - gazat-specifikus, vmely ágazathoz kötődő
security - biztonság
segregation - szegregáció
selection - kiválasztás
selectivity - szelektivitás
self assessment - nértékelés
self government - nkormányzat
self-confess survey - nbevallásos vizsgálat
self-determination - nrendelkezés
self-esteem - nértékelés, önbecsülés
self-help (e.g. self-help group) - nsegítés (pl önsegítő csoport)
service - szolgáltatás
service contract - szolgáltatási szerződés
service provider - szolgáltató
settlement of disputes - vitás kérdések rendezése
sexism - szexizmus
sexual abuse - szexuális bántalmazás
sexual orientation - szexuális orientáció
sheltered employment - védett foglalkoztatás
sheltered housing - védett lakhatás
short term care - tmeneti gondozás
short-list - rövid (vagy szűkített) lista
short-term residential social institution - tmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény
sick pay - táppénz
sickness - betegség
sickness benefit - táppénz
SIGMA - Support for the Improvement of Governance and Management - Kormányzati munka és irányítás javításának támogatására szánt program
sign language - jelnyelv
signatories - aláíró felek
signing of tenders - ajánlatok aláírása
simple random sample - egyszerű véletlenszerű minta
single - egyedülálló
single mother - egyedülálló anya
single parent family - egyszülős család
single parent households - egyszülős háztartás
small and medium-size companies (SMEs) - kis- és középvállalatok (KKV-k)
smoking - dohányzás
social administration - szociális igazgatás
social assistance - szociális segély
social benefits - szociális juttatások
social capital - társadalmi tőke
social catering - szociális étkeztetés
social change - társadalmi változás
social class - társadalmi osztály
social cohesion - társadalmi kohézió
social control - társadalmi ellenőrzés
social dialogue - társadalmi párbeszéd
social dividend scheme - társadalmi osztalék rendszer
social dividend scheme - társadalmi osztalék rendszer
social economy - szociális gazdaság
social exclusion - társadalmi kirekesztés
social expenditure - jóléti kiadás
social housing - szociális bérlakás
social inclusion - társadalmi befogadás
social insurance - társadalombiztosítás
social integration - társadalmi integráció
social justice - társadalmi igazságosság
social market economy - szociális piacgazdaság
social model of disability - fogyatékosság társadalmi modellje
social partner - szociális partner
social pedagogy - szociálpedagógia
social policy - szociálpolitika
social protection - szociális védelem
social protection expenditure - szociális célú kiadások
social psychology - szociálpszichológia
social reproduction - társadalmi újratermelés
social security - szociális biztonság
social service - szociális szolgáltatás
social stratification - társadalmi rétegződés
social transfer - szociális transzfer
social work - szociális munka
social work with individuals - egyénekkel végzett szociális munka
socialisation - szocializáció
someone is on welfare - segélyezett
sovereignty - szuverenitás
special conditions - különleges feltételek
special education - sajátos nevelés
special educational needs - sajátos nevelési igények
special school - speciális iskola
spouse - házastárs
spouse supplement - házastársi pótlék
spreading of payments - kifizetések esedékessége
stakeholder - rintett, részvényes
standard of living - letszinvonal
state - llam
state aid - llami támogatás
statement of tenderers - ajánlattevő nyilatkozata
statutory benefits - törvényben megállapított kötelező juttatások
statutory office - törvényesen bejegyzett iroda
stereotype - sztereotípia
stigma - stigma
stipulate - kiköt
Strategic Plan - stratégiai terv
stratification - rétegződés
stratum/strata - réteg/rétegek
street social work - utcai szociális munka
structural unemployment - strukturális munkanélküliség
studies - tanulmányok
sub-projects - alprojekt
subcontractor - alvállalkozó
subculture - szubkultúra
subjective poverty - szubjektív szegénység
subjective poverty - szubjektív szegénység
submit a tender - ajánlatot, tendert benyújt
subsidiarity - szubszidiaritás, kiegészíthetőség
subsidy - támogatás, szubvenció
subsistence minimum - létminimum
substance abuse - kábítószer és alkohol függőség
substitute parent - helyettes szülő
suicide - ngyilkosság
sum - sszeg
summary guidelines - ltalános irányelvek
supplementary - kiegészítő
supplier - szállító
supply - kínálat
supply contract - beszerzési/áruszállítói szerződés
support - támogatás
survey - kérdőíves kutatás
survival - túlélés
survivors’ pension - hozzátartozói nyugdíj
sustainable development - fenntartható fejlődés
sustainable growth - fenntartható növekedés
systems theory - rendszerelmélet
TA - Technical Assistance - szakmai segítségnyújtás
tailor-made support - egyénre szabott támogatás
take-up - igénybevétel
take-up-rate - igénybevétel, igénybevételi arány
targeting - célzás
Task Manager - feladatirányító
tax - adó
tax allowance - adóalap-kedvezmény
tax avoidance - adóelkerülés
tax base - adóalap
tax benefit - adókedvezmény
tax burden - adóteher
tax credit - adójóváírás, adókedvezmény
tax evasion - adókikerülés
tax exemption - adómentesség
tax expenditure - adókiadás
tax free - nem adózó
tax identitication number, tax number - adószám
tax liability - adókötelezettség
tax loophole - adókibúvás
tax planning - adótervezés
tax policy - adópolitika
tax rate - adókulcs
tax rebate/refund - adóvisszatérítés
tax relief - adóengedmény, adókedvezmény
tax table - adótábla
tax threshold - adóküszöb
tax unit - adózási egység
taxable income - adóköteles jövedelem
taxation - adózás
taxpayer - adófizető
teamwork - team munka
technical assistance (TA) - műszaki/szakértői segítségnyújtás
technical evaluation - szakmai kiértékelés
technical expertise - szakmai/műszaki tanácsadás
technical proposal - szakmai javaslat
technical specifications - szakmai/műszaki előírások
temporary - tmeneti
temporary assistance - tmeneti segély
temporary home of children - gyermekek átmeneti otthona
temporary home of families - családok átmeneti otthona
temporary work - alkalmi munka
TEMPUS - Trans-European Cooperation Scheme for Higher Education - európai felsőoktatási együttműködési hálózat
TEN - Trans-European Networks - Transzeurópai Hálózatok
tender - pályázat
tender dossier - pályázati dosszié
tender opening session - ajánlat felbontási ülés
tender price - ajánlati ár
tenderer - ajánlattevő
tendering operation - pályázati tevékenység
terminate - megszüntetni (pl ellátást)
terminate the contract - felbontja a szerződést
terms - feltételek
terms of reference - feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételeinek, célkitűzések, módszerének pontos meghatározása
therapeutic community - terápiás közösség
Third Party Payment - harmadik fél fizet
third sector - harmadik szektor (NGO, önkéntes)
threshold - küszöb
time series - idősorok
time-limit - határidő
timeline - idővonal
toddler - kisgyermek (totyogó)
tolerance - tolerancia
total institution - totális intézmény
trade union - szakszervezet
trade-off - tváltás
trafficking in human beings - emberkereskedelem
training - képzés, betanítás
transaction costs - tranzakciós költségek
transfer - transzfer
transition - tmenet
transparency - tláthatóság
transport allowance - közlekedési támogatás
treatment - kezelés
treatment program - kezelés, kezelői program
treaty - szerződés
trickle down - leszivárog/leszivárgás
unconditional - feltételhez nem kötött
undeclared work - be nem jelentett munkavégzés
underclass - társadalom alatti osztály
underlying principles - alapelvek
underrepresentation - alulreprezentáltság
undeserving - rdemtelen
unemployment - munkanélküliség
unemployment insurance - munkanélküliségi biztosítás
unemployment trap - munkanélküliségi csapda
uninsurable risk - nem biztosítható kockázat (magánbiztosításban)
unit price - egységár
unit-price contract - egységáras szerződés
univariate - egyváltozós
universal design - egyetemes tervezés
universalism - univerzalizmus
unpaid - fizetetlen
upkeep - zemben tartás
urban - városi
urbanization - urbanizáció
user charges - közüzemi díjak
utility bills - közüzemi díjak
utility meter - fogyasztásmérő
validation - validálás, érvényesítés
validity - rvényesség
Value Added Tax (VAT) - rtéknövekedésii adó (ÁFA)
value based practice - rték alapú gyakorlat
variable - változó
variance - variancia
variant solutions - megoldási változatok
variation - variáció
variations - változatok
vertical redistribution - vertikális újraelosztás
victim - ldozat
violence - erőszak
vision - vízió
visual impairment - látássérülés
vital event - népmozgalom (statisztikailag)
vocational training - szakképzés
voluntarism - nkéntesség
voluntary sector - nkéntes szektor
volunteer - nkéntes
voucher - utalvány
vulnerable group - sebezhető csoport
warrant - jótáll
warranty obligations - jótállási kötelezettségek
warranty period - jótállási időszak
water management - vízgazdálkodás
wealth - gazdagság, vagyon
weight - súly, súlyozás
welfare dependency - jóléti függőség
welfare pluralism - jóléti pluralizmus
welfare regime - jóléti rezsim
welfare rights - szociális jogok
welfare state - jóléti állam
welfare-to-work - segély helyett munka
well-being - jóllét (jól-lét)
wheelchair - kerekesszék
widowhood pension - zvegyi nyugdíj
with all modern conveniences - sszkomfortos
withdrawal of tenders - ajánlatok visszavonása
work ethic - munkaerkölcs
work experience - munkatapasztalat
Work Programme - munkaprogram
work test - munkateszt
workfare - munkára kötelezés (munkavállalási) feltételhez kötött segély
workhouse - dologház
working age - aktív korú
working time - munkaidő
workplace - munkahely
written consent - rásbeli hozzájárulás
xenophobia - idegengyűlölet
youth - ifjúság
Honlapok
ELTE Címer


ELTE TáTK kari honlap logo


ELTE TáTK Socio Mater logo


Projekt támogatója
Új Széchenyi terv logo

EU támogatás logo